Westfriesland

Gemeenten betrekken MKB verschillend bij aanbestedingen

Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft alle overheidsprojecten in West-Friesland voor de komende twee jaar op een rijtje gezet. Dat gebeurde in opdracht van verschillende bedrijvenorganisaties, vijf WestFriese gemeenten (Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Opmeer en Koggenland), het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie NoordHolland. De inventarisatie omvat in totaal 150 projecten, ter waarde van 700 à 800 miljoen euro, waarvan 130 in de grond-, water- en wegenbouw. Met name de Westfrisiaweg en het dijkversterkingsprogramma zijn belangrijke investeringsprogramma’s.

Per gemeente wordt er volgens het rapport verschillend gehandeld bij het betrekken van de lokale MKB. Hieronder een overzicht van de gemeente Hoorn, Medemblik, Opmeer, Enkhuizen en Koggeland. Ook aan de provencie Noord Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werd gevraagd hoe zij lokale MKB betrekken bij aanbestedingen.

Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft alle overheidsprojecten in West-Friesland voor de komende twee jaar op een rijtje gezet. Dat gebeurde in opdracht van verschillende bedrijvenorganisaties, vijf WestFriese gemeenten (Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Opmeer en Koggenland), het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie NoordHolland. De inventarisatie omvat in totaal 150 projecten, ter waarde van 700 à 800 miljoen euro, waarvan 130 in de grond-, water- en wegenbouw. Met name de Westfrisiaweg en het dijkversterkingsprogramma zijn belangrijke investeringsprogramma’s.

Per gemeente wordt er volgens het rapport verschillend gehandeld bij het betrekken van de lokale MKB. Hieronder een overzicht van de gemeente Hoorn, Medemblik, Opmeer, Enkhuizen en  Koggeland. Ook aan de provencie Noord Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werd gevraagd hoe zij lokale MKB betrekken bij aanbestedingen.

Tip: Overzicht van alle aanbestedingen van eerder genoemde partijen en meer informatie over aanbesteden voor lokaal MKB, Social Return in het rapport Overheid en markt; nieuw evenwicht in aanbesteden (723 kb)

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft geen voorkeursbehandeling voor het MKB, of voor lokale of regionale leveranciers. De gemeente Hoorn stelt alleen eisen aan de opdracht zelf. Wij organiseren een vruchtbare concurrentie. Het MKB kan bij een aanbesteding wel haar kansen vergroten door een concurrerende en innovatieve aanbieding te doen. De gemeente is gebaat bij een goede inbreng van het lokale en regionale bedrijfsleven bij aanbestedingsprocedures. Daarom kiest de gemeente Hoorn er regelmatig voor om opdrachten op te delen in percelen, zodat ook het MKB concurrerend in kan schrijven. In de praktijk gaat jaarlijks rond de 80% van onze opdrachten naar het MKB.

Gemeente Medemblik

Gemeente Medemblik streeft de algemene beleidsbeginselen na: transparantie, objectiviteit, proportionaliteit en niet-discriminerend en hecht belang aan het naleven van de (Europese) wet- en regelgeving. De gemeente Medemblik streeft ernaar dat ook kleine en lokale ondernemers mee kunnen dingen in onze aanbestedingen.
Dit kan als volgt mogelijk worden gemaakt:

  •  Het MKB proactief te informeren over de procedures/regels die gehanteerd worden bij aanbestedingen;
  •  Daar waar mogelijk opdrachten in percelen te verdelen. Zo wordt de mogelijkheid voor het MKB om ook mee te dingen tijdens een aanbesteding groter. Ook hierover zijn bepalingen opgenomen in de nieuwe aanbestedingswet;
  • Het stellen van proportionele selectiecriteria, zodat het MKB ook kan inschrijven op aanbestedingen.

Het is echter niet mogelijk aan regionale ondernemers bij voorbaat de voorkeur te geven. Dit kan alleen bij de onderhandse aanbesteding, omdat daar één zelf gekozen ondernemer mag worden uitgenodigd. Bij de overige procedures mag dus geen gebruik worden gemaakt van een regionaal voorkeursbeleid. Dit zou in strijd zijn met het beginsel van niet-discriminatie.

Gemeente Opmeer

De mogelijkheden die de wet biedt om de lokale economie te stimuleren worden toegepast. Met name bij onderhandse inkoopvormen ligt hierin een mogelijkheid, door bij offerteaanvragen maximaal 67% lokale leveranciers uit te nodigen.

Gemeente Enkhuizen

Veelal worden er bij onderhandse aanbestedingen lokale bedrijven uitgenodigd.

Gemeente Koggeland

Bij aanbestedingen wordt het lokale MKB nadrukkelijk betrokken. Dit is verankerd in het aanbestedingsbeleid. Bedrijven mogen informeel op gesprek komen. Er is geen groslijst. Veelal wordt de laagste prijs als gunningcriterium gehanteerd. Het betreft voornamelijk RAWbestekken waarbij de ARW 2005 en de UAV van toepassing zijn. Openbare aanbestedingen komen nagenoeg niet voor.

Provincie Noord Holland

Binnen iedere fase van het inkoopproces zijn er mogelijkheden om de toegang van het mkb te stimuleren c.q. de belemmeringen te beperken:
a. Het verlagen van de administratieve lasten voor inschrijvers;
b. Het vroegtijdig betrekken van partijen bij de aanbestedingen;
c. Creëren van kansen voor starters en nieuwkomers in de verschillende branches;
d. Het optimaliseren van voorlichting over de aanbestedingsprocedures en de mogelijkheid tot onderaanneming en inschrijven als combinatie;

Dat doet de provincie door:

  • Periodiek deelnemen aan een leveranciersevenement over bijvoorbeeld het inkoopjaarplan van de provincie en de regelgeving;
  • Het opdelen van opdrachten en raamovereenkomsten – daar waar mogelijk en opportuun – in meerdere (kleinere) percelen;
  • Goede (mondelinge) terugkoppeling bij aanbestedingen van afgewezen partijen zodat voor het MKB een leereffect in aanbestedingen kan optreden;
  • Bij voorkeur aanbesteden op het criterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (beste prijs/kwaliteit verhouding) zodat het MKB niet alleen op het aspect prijs hoeft te concurreren;
  • Maatwerk in contracten voor MKB specifieke projecten (bijvoorbeeld met betrekking tot ervaringseisen, proportionaliteit en aansprakelijkheid).

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het Hoogheemraadschap geeft ruimte aan het mkb door ook andere manieren van aanbesteden te hanteren (Samenwerkingsovereenkomst UTA, Inhuur derden via Marktplaatssystematiek etc.), met percelen in aanbestedingen te werken en proportionele eisen en wensen bij aanbestedingen toe te passen. Dit is niet verankerd in het aanbestedingsbeleid.Wel heeft HHNK het convenant “Ondernemend Aanbesteden” ondertekend met als doel kansen voor het mkb te vergroten. Ook heeft de directie een richtlijn voor proportionaliteit aangenomen (niet meer dan 3 referenties vragen, de omzeteis wordt gerelateerd aan de opdrachtgrootte, 0-300% van de opdrachtwaarde etc.).

Informeel kunnen bedrijven informeel op gesprek komen, mits het gelijkheidbeginsel niet wordt geschaad. Voor onderhandse aanbestedingen hebben budgethouders/projectleiders hun eigen voorkeurleveranciers, er is geen groslijst van bedrijven.


To Top