Westfriesland

Provincie verzoekt tot uitstel fase 2 van ’t Zevenhuis

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vragen de gemeente Hoorn haar ontwerp-bestemmingsplan ’t Zevenhuis op twee punten aan te passen.

De grens aan de zuidzijde van het bedrijventerrein moet aangepast worden aan de grens uit het inpassingsplan voor de Westfrisiaweg. En de gemeente kan vanwege de onzekere economische omstandigheden onvoldoende aantonen dat er behoefte is aan extra hectares bedrijventerrein voor de periode 2020 tot 2050.

De gemeente Hoorn wil bedrijventerrein ’t Zevenhuis ontwikkelen in twee fasen. Hiervoor heeft zij een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld en een ontheffing bij de provincie aangevraagd.

De provincie heeft in de Structuurvisie 2040 de grenzen van het bestaand bebouwd gebied vastgelegd. Verstedelijking buiten bestaand bebouwd gebied is alleen toegestaan als nut en noodzaak zijn aangetoond en de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) Gedeputeerde Staten positief heeft geadviseerd ten aanzien van de ruimtelijke inpassing.

De provincie heeft inmiddels nut en noodzaak voor het bedrijventerrein onderzocht en ziet het belang van de ontwikkeling van de eerste fase voor de periode van 2012 tot 2020 (29,5 hectare). Voor de tweede fase van 2020 tot 2050 wil de gemeente nog eens 30 hectare bedrijventerrein aanleggen, maar gezien de huidige economische omstandigheden is de behoefteraming hiervoor onvoldoende onderbouwd. De provincie verzoekt de gemeente dan ook haar bestemmingsplan hierop aan te passen.

De plannen voor het bedrijventerrein zijn ook nog niet voor advies naar de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening gestuurd. Dat gebeurt op 6 juni en pas daarna zullen Gedeputeerde Staten besluiten over de ontheffing voor het bedrijventerrein.


To Top