Westfriesland

Bouwbedrijf JM Deurwaarder door rechtbank failliet verklaard

WARMENHUIZEN – De rechtbank van Noord-Holland heeft dinsdag 7 mei het faillissement uitgesproken van bouwbedrijf JM Deurwaarder uit Warmenhuizen. Deze uitspraak volgt op de aanvraag van faillissement van vrijdag 3 mei door de directe van Deurwaarder. Tot curatoren zijn mr. A.J.J. Sweens en mr B.J. Mekkelholt benoemd van Knuwer Advocaten uit Den Helder.

Het personeel van Bouwbedrijf J.M. Deurwaarder B.V zal op zeer korte termijn gïnformeert worden door de curatoren over een mogelijk ontslag en een bijeenkomst met het UWV om hen in de gelegen-heid te stellen de aanspraken op achterstallig salaris en een werkloosheidsuitkering bekend te maken.

Meer nieuws over Bouwbedrijf JM Deurwaarder


Op de website van JM Deurwaarder staat een uitgebreid document voor de alle betrokken partijen in het faillissement. Hieronder een overzicht per partij.

ZZP-ers

Indien u voor Bouwbedrijf J.M. Deurwaarder B.V. werkzaam bent als ZZP-er geldt het volgende. De curator zal op zeer korte termijn inventariseren of en zo ja, welke projecten al dan niet tijdelijk kun-nen worden voortgezet. U kunt een overzicht indienen van de tot aan de faillissementsdatum door u gewerkte uren met het daarbij behorende factuurbedrag. Mogelijk hebt u op de bouwplaats nog materialen, gereedschappen etc. staan die uw eigendom zijn. De curator verzoekt u een opgave te doen van zaken die u nog op de bouwplaats heeft staan. Aan de hand van deze opgave vindt een inventarisatie plaats en zal worden beoordeeld of uw aanspraken kunnen worden erkend. In dat geval zal de curator u informeren over een datum en tijd waarop u in de gelegenheid wordt gesteld deze zaken terug te nemen.

Onderaannemer

De curator zal in overleg met de directie aan de hand van de onderhanden werken ook de positie van de onderaannemers beoordelen. Op dit moment liggen alle werken stil en zullen deze zo spoedig mogelijk worden geïnventariseerd. Het is nog niet duidelijk of en zo ja welke werken op termijn zullen kunnen worden voortgezet.

Handelscrediteuren

Indien u een handelscrediteur bent van Bouwbedrijf J.M. Deurwaarder B.V. en nog een openstaande vordering heeft, kunt u deze vordering bij voorkeur per e-mail faillisementen@knuwer.nl indienen. U ontvangt vervolgens na enige tijd (afhankelijk van het aantal crediteuren) een bevestiging of uw vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Bij het indienen verzoeken wij u de vordering te specificeren onder toezending van de openstaande facturen, algemene voorwaarden, een overeenkomst indien beschikbaar en een overzicht van de deelbetalingen die hebben plaatsgevonden.

Leverancier met eigendomsvoorbehoud

Indien u leverancier bent die aan Bouwbedrijf J.M. Deurwaarder B.V. zaken onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd die nog niet zijn betaald, verzoeken wij u uiterlijk 14 mei 2013 uw aanspraken per e-mail bij de curator aan te melden. U kunt hiervoor gebruik maken van het e-mailadres failliseversie d.d. 20130507.2
menten@knuwer.nl. Wilt u bij de aanmelding meesturen een specificatie van de geleverde zaken, de factuur en het document (meestal de algemene voorwaarden) waaruit het eigendomsvoorbehoud blijkt. Na 14 mei 2013 kunnen aanspraken niet meer in behandeling worden genomen.

Opdrachtgever

Indien u een opdrachtgever bent van Bouwbedrijf J.M. Deurwaarder B.V. met een lopende of nog aan te vangen opdracht geldt het volgende. Uw gegevens zijn bij het bedrijf bekend. De curator zal met voorrang de lopende opdrachten inventariseren en u zo spoedig mogelijk rechtstreeks informe-ren wat er met de opdracht gaat gebeuren. U behoeft vooralsnog geen documentatie in te dienen, omdat deze bij het bedrijf waarschijnlijk al beschikbaar is. Eventuele vragen kunt u bij voorkeur per e-mail faillissementen@knuwer.nl indienen.


To Top