Westfriesland

‘Geen beperking in vestigingslocatie detailhandel Hoorn’

Het Grote Noord in Hoorn, centrum van het Kern Winkelgebied

Het Grote Noord in Hoorn, centrum van het Kern Winkelgebied

HOORN – De gemeente Hoorn gaat de komende jaren aan de slag met de leegstand van winkels, kantoren en andere bedrijfsruimten. Dat besloot de gemeenteraad op dinsdag 15 september. Een motie om nieuwe winkels ook buiten het huidige ‘winkelrondje’ toe te staan werd aangenomen door alle partijen behalve D66.

Leegstand is economisch schadelijk en het tast de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van de stad aan. Oorzaken zijn divers; meer dalende consumentenbestedingen vanwege de crisis, de opkomst van het internet-winkelen en een verandering van de samenstelling van de bevolking. Structurele veranderingen die effect hebben op de ruimtelijke en economische structuur van de stad. Hoewel Hoorn het relatief nog steeds goed doet, is de raad van mening dat de gemeente hier actief mee aan de slag moet, om het als stad ook in de toekomst goed te blijven doen.

Uitvoeringsagenda

De raad boog zich over de ‘notitie leegstandsaanpak’ en een bijbehorende uitvoeringsagenda. Het college stelde voor om de leegstandnotitie Hoorn vast te stellen en akkoord te gaan met de uitvoeringsagenda. In de uitvoeringsagenda staan diverse plannen, waaronder het herbestemmen van lege gebouwen, met als voorbeeld het oude Liornehuis/Kaap Hoorn, de mogelijkheid om kantoren naar woningen te transformeren, een ruimhartiger beleid als het gaat om samenvoegen van winkelpanden en het tegengaan van versnippering van de detailhandel buiten ‘het winkelrondje’, met focus op het kernwinkelgebied.

Detailhandel buiten ‘winkelrondje’

De raad diende twee amendementen in. Het eerste was een amendement dat VVD indiende samen met CDA, SP, VOCHoorn, HOP, Hoornse Senioren Partij, Hoorns Belang, Fractie Tonnaer, Jong&Oud voor Hoorn, GroenLinks,PvdA en Hoorn Lokaal. Deze partijen vinden dat de term ‘kernwinkelgebied’ beter gebruikt kan worden dan ‘winkelrondje’, omdat deze term onduidelijk is. Ook zien de partijen niets in het restrictieve beleid voor straten buiten het kernwinkelgebied, omdat dit juist nieuwe kansrijke initiatieven onmogelijk zou maken.

D66 stemde als enige tegen dit amendement, omdat de partij van mening is dat versnippering juist niet goed is voor het kernwinkelgebied en dat de gemeente focus moet hebben op die kern.

Leegstandsproblematiek

De fractie van PvdA diende samen met SP, HOP, Hoornse Senioren Partijen VVD een amendement in om de leegstandsnotitie te beschouwen als een startnotitie en om begin 2016 de raad scenario’s voor te leggen met SMART geformuleerde doelen en bijbehorende dekking. De indieners vinden dat de notitie te weinig duidelijk is over de ambities en doelen die nodig zijn om de leegstandsproblematiek aan te pakken. Het amendement werd aangenomen met steun van PvdA, GroenLinks, SP, HOP, Hoornse Senioren Partij, VVD, Hoorns Belang, Hoorn Lokaal en Jong&Oud voor Hoorn. CDA, VOCHoorn, Fractie Tonnaer en D66 stemden tegen dit amendement. Zij vinden dat de notitie voldoende visie en doelen bevat. Daarbij zou het amendement de aanpak van leegstand teveel vertragen.

De raad ging unaniem akkoord met het gewijzigde voorstel voor de aanpak van leegstand in Hoorn.


To Top