Westfriesland

‘Hoorn niet SMART in detailhandel en horecabeleid’

Grote_noord_HOorn

‘Doelstellingen en kosten zijn onduidelijk voor detailhandel- en horecabeleid Hoorn’

HOORN – De gemeente Hoorn geeft onvoldoende duidelijkheid over wat zij doet om detailhandel en horeca in de binnenstad te versterken. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek van de Hoornse Rekenkamercommissie naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het Hoornse beleid op deze gebieden.

Een goed functionerende detailhandel en een bloeiende horeca zijn van groot belang voor een vitale binnenstad. In de periode maart tot en met juni 2015 onderzocht de rekenkamercommissie Hoorn of het door de gemeente gevoerde beleid, horeca en detailhandel in de binnenstad versterkt. Het onderzoek had betrekking op de doelmatigheid (wat kost het beleid en wegen de kosten op tegen de baten?) en op de doeltreffendheid (worden de gestelde doelen bereikt?).

Proactief en nota’s compleet?

Mogelijk hangt de wat afwachtende houding van de Raad samen met het feit dat een aantal relevante nota’s niet digitaal beschikbaar is (dat geldt met name voor de Detailhandelsnota en de Terrassennota). In het overdrachtsdossier dat raadsleden na de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 ontvingen, worden deze nota’s in het geheel niet genoemd. Het is daarom de vraag of een gemiddeld raadslid inzicht heeft op de inhoud van de relevante nota’s . De Raad zou ook kunnen vragen om meer informatie ter zake. Tegelijkertijd zou het College de Raad ook beter in stelling kunnen brengen.

Om invulling te geven aan zijn kaderstellende rol, zou de gemeenteraad daarbij proactief moeten optreden. Alleen als er duidelijke kaders worden gesteld, kan achteraf worden vastgesteld of er binnen die kaders doelen en resultaten ook daadwerkelijk werden bereikt.

Welke doelen en welke kosten?

De rekenkamercommissie constateert dat uit de beleidsnota’s en uit begrotingsstukken niet blijkt wanneer welke doelen moeten worden bereikt om detailhandel en horeca in de Hoornse binnenstad te versterken en wat dat mag kosten. En uit de verantwoordingsstukken blijkt niet welke doelen uit het vastgestelde beleid zijn bereikt en tegen welke kosten. De gemeente verzamelt daarover zelf geen relevante managementinformatie en kan daarom zelf de vraag of er doelmatig en doeltreffend beleid wordt gevoerd, niet beantwoorden. Ook constateert de rekenkamercommissie dat de beleidsnota’s zouden moeten worden geactualiseerd. Zo dateert de detailhandelsnota uit 2005.

De rekenkamercommissie deed naar aanleiding van het onderzoek acht aanbevelingen. Die aanbevelingen zijn erop gericht het beleid beter te omschrijven, met duidelijke, goed geformuleerde doelen die moeten worden bereikten geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Aanbevelingen

  • Zorg dat het beleid opnieuw wordt geformuleerd, geactualiseerd en vastgesteld. Besteed daarbij extra zorg aan het formuleren van beleidsdoelen en het (SMART) operationaliseren daarvan, zodat duidelijk is wat de gemeente hoe en wanneer wil bereiken en wat dat mag kosten.
  • Benoem in de begrotings- en verantwoordingsstukken op een inzichtelijke manier welke doelen moeten worden gerealiseerd om detailhandel en horeca in de Hoornse binnenstad optimaal te faciliteren en wat dat mag kosten. Verwijs daarbij steeds duidelijk naar de doelen uit de geldende beleidsnota’s.
  • Zorg dat beleidsstukken toegankelijk en vindbaar zijn en gebruik daarbij de mogelijkheden van beschikbare ICT-toepassingen.
  • Maak de samenhang tussen beleidsstukken duidelijk, door duidelijke onderlinge verwijzingen.
  • Overweeg om beleidsstukken voor een kortere periode geldig te verklaren, zodat zij regelmatig kunnen worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden. Overweeg zo nodig om “dakpansgewijs” beleid te formuleren en te updaten (bijvoorbeeld iedere 3 jaar voor de volgende 5 jaar).
  • Verzamel de benodigde managementinformatie om te kunnen vaststellen of doelen werden bereikt.
  • Raad: wees proactief betrokken bij op- en vaststellen van nieuw beleid voor horeca en detailhandel in de Hoornse binnenstad. Stel daarbij vast met welke frequentie evaluaties plaats zullen vinden en er daarover wordt gerapporteerd aan de raad.
  • College: deel de resultaten van relevant onderzoek over doeltreffendheid van het gevoerde beleid actief met de raad, ook als dat onderzoek niet in opdracht van de gemeente zelf is uitgevoerd.

Op 8 september a.s. zal de voorzitter van de rekenkamercommissie (dhr. Aarjen Slot) het rapport presenteren aan de gemeenteraad. De presentatie is openbaar en vindt plaats in het gemeentehuis van Hoorn. Het onderzoeksrapport is in zijn totaal hier te lezen (pdf).


To Top