Westfriesland

Omzet curatoren en adviseurs failliet DSB: 50 miljoen euro

dsbbank_infaillissementWOGNUM – Eind juli is het zevenentwintigste faillissementsverslag van de DSB Bank openbaar gemaakt.  Het verslag bestrijkt de periode van 30 april 2015 tot en met 31 juli 2015 en bevat financiële informatie over de periode tot 30 juni 2015. Dit verslag dient in samenhang met de eerder uitgebrachte openbare verslagen te worden gelezen. Alle verslagen en de Financiële Verslagen over de jaren 2009 tot en met 2014 zijn beschikbaar via de website www.dsbbank.nl.

Uit de bijlage van het verslag blijkt dat de curatoren/Houthof en overige adviseurs al bijna 50.000.000 euro (50 miljoen) aan rekeningen aan de omzet door het faillissement kunnen toevoegen.

Faillissement_DSB_omzet_adviseurs

Hieronder een aantal passages vanuit het faillissementsverslag:

Werkzaamheden en tijdsbesteding

De werkzaamheden die nodig zijn voor het voeren van de administratie van DSB Bank en de afwikkeling van de Regeling worden verricht door 38 werknemers van DSB Bank en door 27 zzp-ers (zie paragraaf 3.1).

Verkoop verzekeringsonderdelen

Verkoop Waard Leven, Waard Schade en Tadas DSB Bank heeft als pandhouder van de aandelen Waard Leven en Waard Schade, en als aandeelhouder van Tadas, deze entiteiten op 3 december 2014 onder een aantal voorwaarden verkocht aan de Engelse beursgenoteerde assuradeur Chesnara plc. Nadat al deze voorwaarden vervuld waren, heeft in mei 2015 levering van de aandelen en betaling van de koopsom plaatsgevonden. De totale opbrengst voor DSB Bank bedraagt ongeveer € 70 miljoen. Een deel van de opbrengst – € 5 miljoen – staat evenwel voorlopig in escrow ter dekking van de door DSB Bank aan Chesnara afgegeven garanties. In het kader van deze verkoop zijn gelijktijdig zoveel mogelijk alle financiële kruisverbanden tussen Waard Leven, Waard Schade en Tadas enerzijds en DSB Bank anderzijds afgewikkeld.

 

Aansprakelijkheid DNB

Op 5 november 2013 is DNB gedagvaard door Curatoren en door drie organisaties die klanten van DSB Bank vertegenwoordigen, te weten Vereniging DSBspaarder.nl, Vereniging DSBdepositos.nl en Stichting Belangen Rechtsbijstandverzekerden DSB. Onder meer werd een verklaring voor recht gevorderd, inhoudende dat DNB onrechtmatig jegens (de schuldeisers van) DSB Bank gehandeld heeft. 7.3. Op 29 april 2015 heeft de Rechtbank Amsterdam vonnis gewezen in deze procedure. Het vonnis is gepubliceerd op www.rechtspraak.nl en in JOR 2015/206 (noot E.J. van Praag). De rechtbank heeft alle vorderingen tegen DNB afgewezen. Curatoren hebben de appeltermijn veilig gesteld door samen met de betreffende belangenorganisaties hoger beroep in te stellen tegen dit vonnis.

 

BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN DIT VERSLAG

– Curatoren hebben de appeltermijn veilig gesteld in de procedure die Curatoren samen met drie belangenorganisaties van (ex-)klanten met vorderingen op DSB Bank tegen De Nederlandsche Bank N.V. (“DNB”) hebben aangespannen, door samen met die belangenorganisaties hoger beroep in te stellen tegen het vonnis dat de Rechtbank Amsterdam op 29 april 2015 heeft gewezen.

– De stand van het boedelkrediet per 30 juni 2015 bedraagt € 1.160 miljoen (stand op 30 april 2015 € 1.265 miljoen). Dit boedelkrediet dient in de jaren 2015-2020 uit de lopende cash-flow te worden terugbetaald. Eerst daarna kan DSB Bank uitdelingen aan concurrente schuldeisers hervatten.

– Per ultimo juni 2015 bedraagt het totaal van de kredieten van DSB Bank ruim € 4,1 miljard waarvan ruim € 2,4 miljard in eigen boek en € 1,7 miljard aan gesecuritiseerde leningen.

– Curatoren hebben in september 2011 met onder meer een drietal belangenorganisaties die de belangen van (ex-)klanten van DSB Bank met zorgplichtklachten behartigen (de “Belangenorganisaties”), een Akkoord op Hoofdlijnen (“AoH”) gesloten, dat onder meer een collectieve compensatieregeling (de “Regeling”) bevat. Het Gerechtshof Amsterdam (het “Hof”) heeft vervolgens op 4 november 2014 de Regeling op grond
van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (“WCAM”) verbindend verklaard. Zie ook www.dsbcompensatie.nl, de gezamenlijke website van Curatoren en de Belangenorganisaties.

– Als gevolg van de Regeling hadden (ex-)klanten van DSB Bank tot op 8 mei 2015 kunnen aangeven niet aan de Regeling gebonden te willen zijn (“opt out”). Daarvan hebben 300 personen gebruik gemaakt, waarvan 297 te identificeren zijn als (ex-) klanten van DSB Bank. Daarnaast hebben (ex-)klanten van DSB Bank tot op 8 november 2015 gelegenheid een vergoeding op grond van de Regeling aan te vragen (“opt in”).

– Vanaf de verbindendverklaring tot 27 juli 2015 hebben Curatoren ruim 37.500 aanmeldingen ontvangen. Per week komen hier gemiddeld nog ongeveer 150 aanmeldingen bij.

– De uitvoering van de Regeling loopt voorspoedig. Bijna 20.700 dossiers van (ex-) klanten zijn inmiddels afgewikkeld met de toekenning van een vergoeding voor poliscompensatie. Inmiddels zijn bijna 300 vergoedingen voor overkreditering toegekend.

– Tot ultimo juni 2015 zijn 14.400 nieuwe vorderingen geregistreerd van (ex-)klanten aan wie een vergoeding op grond van poliscompensatie is toegekend. Omdat deze (ex-)klanten geen schuld uit hoofde van een lening aan DSB Bank meer hadden, hebben zij een concurrente vordering waarop inmiddels 74% is of wordt uitgedeeld. Het totaal aantal schuldeisers is dientengevolge sinds december 2014 ongeveer verdubbeld tot bijna 29.000.

– De afwikkeling van de op 4 november 2014 nog lopende aanmeldingen onder het AoH en de afwikkeling van de extra vergoedingen aan (ex-)klanten die reeds eerder met het AoH instemden, maar die in aanmerking komen voor de door het Hof in de WCAM-beschikking meegenomen verbeteringen, zijn vrijwel voltooid.

– DSB Bank heeft als pandhouder van de aandelen Waard Leven N.V. (“Waard Leven”) en Waard Schade N.V. (“Waard Schade”) en als aandeelhouder van Tadas Verzekeringen B.V. (“Tadas”), deze entiteiten op 3 december 2014 onder een aantal voorwaarden verkocht aan de Engelse beursgenoteerde assuradeur Chesnara plc. Nadat al deze voorwaarden vervuld waren, heeft in mei 2015 levering van de aandelen en betaling van de koopsom plaatsgevonden. De totale opbrengst voor DSB Bank bedraagt ongeveer € 70 miljoen.

– Als gevolg van de verkoop van Waard Leven en Waard Schade kon de uiteindelijke omvang van de additionele vordering van DSB Bank op DSB Beheer B.V. (“DSB Beheer”) worden vastgesteld op ongeveer € 10,1 miljoen. Binnenkort zullen de curatoren van DSB Beheer ter zake een eerste uitdeling van 8,5% aan DSB Bank doen.


To Top