Westfriesland

Weg vrij voor ruimer vestigingsbeleid industrieterrein?

MEDEMBLIK/NOORD-HOLLAND – Een uitspraak in een rechtszaak tegen de Provincie Zuid-Holland aangespannen door winkelbedrijf Decathlon kan verstrekkende gevolgen hebben voor o.a. de gemeenten in Noord-Holland. Provincie Zuid Holland mocht uitbreiding sportspeciaalzaak Decathlon niet tegenhouden omdat deze activiteit niet zou zijn opgenomen in een lijst van activiteiten wel toegestaan in het buitengebied. Medemblik Actueel peilde de reacties bij de gemeente Medemblik.

De gemeente Medemblik heeft al op meerdere plaatsen detailhandel toegestaan op een industrieterrein, en dan vooral in de kern Medemblik waar o.a. Leo Smit en KlusWijs een plek hebben gevonden. Mede door de grootte van beide bedrijven was een plaats op het industrieterreinen de enige oplossing om ze binnen de kern Medemblik te huisvesten.

Uitspraak rechtszaak

De provincie Zuid Holland was tegen de uitbreidingsplannen van Decathlon omdat de activiteiten niet voorkomen in het lijstje van activiteiten die in buitengebieden zijn toegestaan. Volgens Decathlon maakt deze uitspraak de weg vrij om zijn plannen voor megastores in Schiedam en Den Haag door te zetten.

Medemblik

Arjan Dekker, woordvoerder van de gemeente Medemblik, vermeldt op deze website dat de provinciale regelgeving voor het vestigen van detailhandel op industrieterreinen mogelijk in strijdt is met Europese regelgeving. Ook Wethouder Nederpelt van de gemeente Medemblik reageert: ”Terecht dat hier kritisch naar gekeken wordt. Het kan niet zo zijn dat de provincie in strijd handelt met de Europese wetgeving. In de praktijk komt het al vaak genoeg voor dat Nederland de Europese regels strenger toepast/meer inkadert dan de Europese regels. Daarmee verslechtert feitelijk onze concurrentiepositie.”

Provincie politiek

Als het aan de VVD en D66 in de Provincie Noord Holland ligt, gaat het provincie bestuur de regionale regels voor de vestiging van winkels nog eens goed bekijken. “Noord-Holland legt, net als Zuid-Holland, detailhandelsbedrijven beperkingen op als het gaat om vestiging op bedrijventerreinen. Nu de Kroon heeft aangegeven dat zij de wijze waarop de provincie Zuid-Holland dat gedaan heeft niet goed te vinden, moeten we niet afwachten tot een private partij ook de provincie Noord-Holland voor de rechter daagt. Dat moeten we zelf repareren als daar aanleiding toe is”, aldus VVD Statenlid en woordvoerder economie Marco Wiesehahn.

De VVD en D66 hebben daarom een zestal vragen gesteld aan het provinciebestuur. Op 16 januari verwachten de Statenleden het onderwerp openbaar te bespreken met de verantwoordelijke gedeputeerde Jaap Bond.

Uitspraak Zuid-Holland vs Decathlon

Toelichting via www.demotorachternh.nl: In het Staatsblad van 2 december jl. is de uitspraak in kroonberoep Decathlon vs. Zuid-Holland van 21 november 2015 opgenomen het besluit tot vaststelling van de verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland te schorsen (zie: stb-2015-454). In de uitspraak wordt er op gewezen dat blijkens jurisprudentie de in de ruimtelijke verordening opgenomen vestigingsbeperkingen wel geschikt, evenredig en noodzakelijk dienen te zijn om de beoogde ruimtelijke doelstellingen te bereiken. Daarover heeft de Kroon gerede twijfel in het geval van de provincie Zuid-Holland.

De verordening ruimte van de provincie ZH is geschorst om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid de VR te vernietigen. Er is afdoende reden dat onderzoek te starten omdat de in Zuid-Holland gebezigde regels conflicteren met art 49 van de EU dienstenrichtlijn vrijheid van vestiging. Beperkingen van de vrijheid van vestiging zijn alleen toelaatbaar als zij worden gerechtvaardigd door dwingende redenen van algemeen belang, waartoe ook het belang van een goede ruimtelijk ordening wordt begrepen. Blijkens jurisprudentie dienen de vestigingsbeperkingen echter wel geschikt, evenredig en noodzakelijk te zijn om de beoogde ruimtelijke doelstellingen te bereiken.

To Top