Westfriesland

WBG over N23: ‘delen oppakken waar geen onenigheid over is’

REGIO – Dat het stopzetten van de werkzaamheden aan de N23 Westfrisaweg het Westfriese bedrijfsleven veel geld gaat kosten is duidelijk. Maar naast het verzamelen van deze kosten via het meldpunt N23 hoopt de Westfriese Bedrijvengroep ook via bemiddeling de voortgang te bespoedigen.

Hieronder de update zoals de Westfriese Bedrijvengroep deze vrijdag online heeft gezet.

“Woensdag 7 december jl. waren wij namens u aanwezig bij een bestuurlijk overleg over de N23. Daarin is de stand van zaken besproken en was er gelegenheid voor vragen. Wij hebben namens u gepleit voor bemiddeling en/of een tussenoplossing. Hoe sneller de werkzaamheden kunnen worden hervat des te minder schade wij allen leiden.

De Provincie gaf aan dat er pogingen in het verleden zijn gedaan voor bemiddeling en dat deze nog steeds plaatsvinden. De werkelijke situatie is helaas frustrerend want inmiddels is de arbitrage zaak begonnen. Dat betekent dat het minstens 3 maanden tot waarschijnlijk 1 jaar duurt voor men een uitspraak heeft. Wij zullen blijven roepen om bemiddeling en voor tussenoplossingen, zoals bijvoorbeeld delen op te pakken waar geen onenigheid over is.

De WBG vindt het goed dat de provincie de meest urgente knelpunten aanpakt,  maar dit is volstrekt onvoldoende. Het blijft een noodverband, waarmee de doorstroming verre van optimaal is. Daarmee zijn bewoners en bedrijven de eerstkomende twee jaar de dupe. De WBG dringt bij partijen nogmaals aan op een uiterste poging te ondernemen om tot een vergelijk te komen, eventueel door middel van een bemiddelaar, die gaat kijken op welke punten op korte termijn toch nog vooruitgang kan worden geboekt. Wij zullen namens u ook verdere knelpunten aandragen en de situatie blijven volgen. Zijn er situaties op de N23 die voor u en uw bedrijf onwenselijk zijn? Dan verwijzen we graag naar www.meldpuntN23.nl van de Westfriese Bedrijven Groep.

Onze prioriteit is naast bemiddeling ook om de schade voor ondernemers in de regio te beperken en u te faciliteren deze schade te verhalen. Er zijn inmiddels veel meldingen binnengekomen via meldpuntN23.nl. Wij hebben de Provincie geattendeerd op uw meldingen en zullen deze blijven inventariseren om de druk op Heijmans en de Provincie te houden. De Provincie heeft aangegeven dat er nadeelcompensatie mogelijk is voor ondernemers met bewijsbare schade. De WBG is met juristen in gesprek over het verhalen ervan. De indieners worden hierover nader geïnformeerd. De Provincie heeft ook een Schade- en klachtenloket geopend waar u terecht kunt; klik hier

Wij kunnen het niet mooier maken dan het is. Wij zullen blijven pleiten voor bemiddeling en uiteraard voor het beperken van schade en overlast zolang de situatie niet wordt opgelost. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig.

Wij roepen u op met schade klachten bij ons te melden via www.meldpuntN23.nl

WBG over N23: ‘delen oppakken waar geen onenigheid over is’
To Top