Westfriesland

Hoorn positief over aanpassingen winkelcentrum De Huesmolen

HOORN – Winkelcentrum De Huesmolen is al jaren onderwerp van gesprek over herinrichting, revitalisering en het dempen van de grachten. Gemeente Hoorn geeft met een schrijven aan dat het instemt met de plannen voor het winkelcentrum.

Probleem blijft de nu nog dure aankoopkosten van het oude postkantoor aan de zuidzijde. De gemeente wil meewerken aan het uitbreiden van nog meer parkeerplaatsen en verruiming enkele winkelunits. Op het wensenlijstje staan een Action en een HEMA. Voor het versterken van de halterfunctie (nu vershoek) heeft de gemeente tot € 40.000 beschikbaar.

Hieronder integraal de brief aan Henk Hansen die namens de winkeliers en bewoners bezig met het vernieuwen van De Huesmolen.

Geachte heer Hansen,

In uw brief presenteert u een plan voor de herstructurering van het winkelcentrum De Huesmolen. Het betreft een integraal plan en sluit aan bij de uitgangspunten zoals wij die in de brief aan de raad van 27 mei 2011 hebben aangegeven. Het betreft een plan op hoofdlijnen. Met de hoofdlijnen kunnen wij instemmen. Veel aspecten zullen echter nog in overleg nader moeten worden uitgewerkt.

Het plan bestaat uit drie delen:
1. Versterking van de halterfunctie (huidige vershoek);
2. Dempen/overkluizen gracht, evenementenplein en overig binnengebied;
3. Opwaarderen zuidzijde winkelcentrum.

Het knelpunt in de plannen is de opwaardering van de zuidzijde van het winkelcentrum. Hiervoor is de medewerking nodig van de eigenaar van het voormalige postkantoor. De onderhandelingen met deze partij hebben tot nu toe geen oplossing gebracht. De standpunten liggen ver uit elkaar. Naar verwachting zal het nog geruime tijd vragen voordat hiervoor een oplossing is gevonden. Tevens kan dit leiden tot aanpassing van het door u voorgestelde plan. Gedurende lange tijd worden er pogingen gedaan om tot opwaardering van het winkelcentrum te komen. 

Wij onderkennen dat de noodzaak hiertoe steeds urgenter wordt.
Ons uitgangspunt is steeds geweest dat een integraal plan wordt uitgevoerd waarmee het winkelcentrum als geheel wordt verbeterd. Gezien de huidige situatie is de opwaardering van de zuidzijde van het winkelcentrum zeer onzeker. Dit onderdeel bepaalt voor een belangrijk deel de meerwaarde van het herstructureringsplan. Omdat wij met u van mening zijn dat uitstel van de opwaardering van het winkelcentrum niet langer gewenst is, zijn wij bereid u te faciliteren in een gefaseerde aanpak en mee te werken aan de realisatie van de onderdelen 1 en 2 van uw plan.

Versterking van de halterfunctie
Om de halterfunctie te versterken worden er in uw plan twee warenhuizen geprojecteerd in de sfeer van nonfood.
Hiervoor is een vergroting van het winkeloppervlak nodig van ca. 390 m2. Voor deze uitbreiding is grond van de gemeente Hoorn nodig. Wij zijn bereid deze grond te verkopen. Voor de prijsbepaling van de grond hebben wij het vastgoed bureau Kuijs Reinder Kakes gevraagd. Dit bureau kent het gebied goed i.v.m. de bepaling van de erfpacht.

Bijgaand treft u de resultaten aan. Wij zijn bereid de benodigde grond te verkopen tegen de in het rapport genoemde prijs van €407,00 per
m2, excl. BTW.

Om de uitbreiding mogelijk te maken stemmen wij in met het voeren van een ruimtelijke procedure. Voor het realiseren van voldoende parkeerplaatsen willen wij in overleg met u treden. Uw suggestie om hiervoor het aanwezige speelveld te gebruiken nemen wij niet over.

Afdeling Stadsontwikkeling
Dempen/overkluizen gracht, evenementenplein en overig binnengebied
Om de uitstraling van het winkelcentrum weer up to date te maken wilt u de gracht die het centrum doorsnijdt dempen of overkluizen. Op deze manier ontstaat een brede ’loopzone’ die verder wordt aangekleed.
Ter hoogte van de bowlingbaan wordt een centraal plein aangelegd. De bestaande glazen overkapping van de ingang van de westzijde van het winkelcentrum wilt u vervangen. Wij kunnen instemmen met de hoofdlijnen van dit plan. Bij de uitwerking hiervan worden wij graag betrokken.

Over het gebruik van het nieuw aan te leggen plein en het eventueel, om veiligheidsredenen, afsluiten van het winkelcentrum is nadere overleg noodzakelijk. Na het dempen of overkluizen van de gracht zijn wij bereid de mogelijkheid te bieden om winkelunits te vergroten, mits stedenbouwkundig en uit veiligheidsoverwegingen aanvaardbaar.

Dit geldt dus ook voor de door u expliciet genoemde speelgoedwinkel en passage achter de snackbar. Voor eventuele grondverkopen zullen wij de prijzen hanteren zoals opgenomen in het eerder genoemde rapport van Kuijs Reinders Kakes. Om de veranderingen en uitbreidingen mogelijk te maken stemmen wij in met het voeren van een ruimtelijke procedure.

Door u wordt ook het verplaatsen van de ingang van Lidl naar de zuidzijde genoemd. Wij zien dit als onderdeel van de opwaardering van de zuidzijde van het winkelcentrum. Wij zullen dit dan ook in samenhang met het definitieve voorstel voor dit onderdeel van uw plan beoordelen.
Opwaarderen zuidzijde winkelcentrum Zoals eerder opgemerkt is dit onderdeel van het plan nog onzeker. Waar mogelijk zullen wij onze invloed aanwenden om tot een oplossing te komen. In dit kader is door ons op 2 mei 2013 een overleg gevoerd met de directie van Postnl Real Estate.

Op korte termijn zullen wij ook overleg voeren met de firma’s Deen, Lidl en Blokker. Wij willen echter benadrukken dat u leading bent en blijft in dit proces. 

Financiële bijdrage
Waar het gaat om het plandeel ’Versterking van de halterfunctie’ zijn wij bereid de kosten te dragen van de aanpassing van de openbare ruimte die hier uit voortvloeit, tot een maximum bedrag van €40.000,-.

Aan het plandeel ’Dempen/overkluizen gracht, evenementenplein en overig binnengebied’ leveren wij geen financiële bijdrage. U heeft aangegeven dat de kosten hiervan zullen worden opgebracht door eigenaren van de winkels. 

Het is nog onduidelijk hoe het plandeel ’opwaarderen zuidzijde winkelcentrum’ er uiteindelijk uit zal zien. Daar zullen waarschijnlijk de grootste ingrepen in de openbare ruimte gaan plaatsvinden waaraan wij met name een bijdrage willen leveren, mede omdat dit voor ons het meest essentiële onderdeel van het plan is. Op dit moment is het dus nog niet mogelijk de hoogte van onze bijdrage te bepalen. U zult hier begrip voor hebben.

Wij gaan er vanuit uw brief, binnen de huidige geven situatie, voldoende te hebben beantwoord. U kunt hiermee in ieder geval een volgende stap zetten in het herstructureringsproces met betrekking tot de plandelen 1 en 2.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Hoorn
de secretaris de burgemeester


To Top