Westfriesland

Provincie positief over uitbreiding zaadveredelingsbedrijven in Enkhuizen

ENKHUIZEN – Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn positief gestemd over de uitbreiding van twee zaadveredelingsbedrijven (Syngenta en Incotec) aan het Westeinde in Enkhuizen. Het gaat om 14 ha resp. 8 ha aan uitbreiding van kassen en laboratoria. De gemeente Enkhuizen heeft hiervoor bij de provincie twee aanvragen  ingediend.

Nut en noodzaak van de uitbreidingen van Syngenta en Incotec waren al in een vroeg stadium aangetoond. Vervolgens hebben provincie, gemeente Enkhuizen en de twee bedrijven in een gezamenlijk traject invulling gegeven aan de eisen voor ruimtelijke kwaliteit. De uitkomst is dat de provincie geen bezwaar heeft tegen de uitbreidingsplannen, onder voorwaarde dat de gemeente bij de uitwerking in het bestemmingsplan voldoende aandacht besteed aan de opmerkingen van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling.

Zaadveredelingssector

De zaadveredeling is voor het noorden van Noord-Holland een belangrijke economische drager. De sector concentreert zich in het gebied tussen Warmenhuizen en Enkhuizen, ook wel bekend als Seedvalley. De provincie wil de concurrentiepositie van het zaadveredelingssector versterken, omdat deze bedrijven zorgen voor hoogwaardige werkgelegenheid. Om te groeien heeft de sector ruimte nodig. Daarom heeft de provincie in haar structuurvisie twee concentratiegebieden aangewezen voor zaadveredelingsbedrijven, waaronder een in Enkhuizen.

Bouwen buiten bestaand bebouwd gebied

Doordat op 1 oktober 2012 de Spoedwet Wro in werking is getreden, is de procedure voor het mogen bouwen buiten bestaand bebouwd gebied gewijzigd. Gemeenten hoeven geen ontheffing meer bij de provincie aan te vragen, maar ze moeten bij het vaststellen van bestemmingsplannen zelf toetsen of de geplande ontwikkeling aan de voorwaarden voldoet. Er moet namelijk nog steeds voldaan worden aan de eisen dat nut en noodzaak aangetoond zijn, dat de ontwikkeling niet binnen bestaand bebouwd gebied gerealiseerd kan worden en het plan moet voldoen aan de eisen voor ruimtelijke kwaliteit. De provincie toetst hierop.

Update reactie Incotec via NHD

Ook bij zaadcoatingbedrijf Incotec in Enkhuizen is verheugd gereageerd op het groene licht van de provincie Noord-Holland voor uitbreiding aan het Westeinde. ,,Hier zijn we uitermate blij mee’’, aldus financieel directeur Jan de Vries.

Dit betekent dat Incotec nu in ieder geval kan bouwen op de twee hectare eigen grond, tussen de bestaande gebouwen en het spoor. Deze wens leeft al sinds 2011, want zowel qua omzet als qua aantal medewerkers groeit het bedrijf nog ieder jaar.


To Top