Westfriesland

‘Tot maximaal 20 meter hoog bouwen op Zevenhuis’

ZWAAG – Het college van B & W in Hoorn stelt voor om het bestemmingsplan van bedrijventerrein Zevenhuis uit 2013 gedeeltelijk te wijzigen. “Om de bedrijvigheid in Westfriesland te stimuleren,” geven zij hiervoor als argument. “Door deze aanpassingen sluit het bestemmingsplan beter aan op de nieuwe ontwikkelingen en behoeften uit de markt.”

Ben Tap, wethouder economische zaken ziet vooral kansen voor het bedrijventerrein: “Zevenhuis is na het stopzetten van Distriport het Westfriese bedrijventerrein voor de toekomst. Het levert bedrijvigheid en nieuwe werkgelegenheid voor de regio op. Nu de economie in de lift zit, groeit de belangstelling van bedrijven. Ook neemt door de opwaardering van de Westfrisiaweg de bereikbaarheid toe. Dat maakt Zevenhuis tot een logische keuze voor bedrijven, zo blijkt ook uit onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland. Door op zorgvuldige wijze bedrijven meer ruimte te gunnen, komt de gemeente Hoorn tegemoet aan wensen van de markt.”

Belang Hoorn

[accordion-element title=”Achtergrond – Eigendom Zevenhuis” collapsed=”true”]Op 29 augustus 2013 is Businesspark Zevenhuis Hoorn B.V. opgericht. De gemeente Hoorn is volledig aandeelhouder van Businesspark Zevenhuis Hoorn B.V. met een nominale waarde van 10.000 euro. Op 7 november 2013 heeft Businesspark Zevenhuis Hoorn B.V., samen met Scholtens Projecten B.V. en Steenveste II B.V., Exploitatiemaatschappij Zevenhuis B.V. en Zevenhuis C.V. opgericht. Businesspark Zevenhuis Hoorn B.V. is voor 43,75% aandeelhouder
in de gezamenlijke B.V. en C.V. Bron Jaarstukken Hoorn.nl[/accordion-element]

Wijzigingen

Het college stelt meerdere wijzigingen voor, waarvan voor de omgeving twee met name van invloed zijn op de omgeving. Allereerst wordt  voorgesteld om bouwen tot maximaal 20 meter hoog (nu nog 10 meter) na goedkeuring van het college mogelijk te maken. Dit geldt alleen voor het middendeel van Zevenhuis. Ten tweede stelt de gemeente voor de vestiging van bedrijven in de sector transport, distributie en logistiek bij recht toe te staan. Dat is op dit moment alleen mogelijk via een afwijkingsbevoegdheid van het college.

De gemeente geeft hierbij aan zorgvuldig te werk te gaan en met oog voor de omgeving te werk. Het college neemt elke afzonderlijke aanvraag eerst in behandeling en buigt zich over de hoogte en breedte van het bedrijf. Ook toetst de welstandscommissie de beeldkwaliteit. Lichtvervuiling (neonreclames etc.) is niet toegestaan aan de kant van de Zwaagdijk. Ook zware industrie is niet toegestaan op het terrein.

Gemeente Medemblik

Vanuit de gemeente Medemblik wordt met argus ogen gekeken naar deze wijziging. Vooral voor de bewoners in Zwaagdijk-West heeft dit gevolgen. Eerder gaf de Hoornse raad wethouder Ben Tap de opdracht om met de gemeente Medemblik, direct omwonenden en dorpsraad Zwaagdijk-West overleg te voeren. Ondanks dit overleg en het feit dat de gemeenteraad van Medemblik tegen hoogbouw is staat de wijziging toch op de agenda.

Inloopavond

Omwonenden zijn welkom op een inloopavond van de gemeente op woensdagavond 13 september 19.30 en 21.30 uur in wijkcentrum De Kreek. Daar zijn de voorgenomen wijzigingen te zien in een animatie. Op 19 september geeft de raadscommissie van de gemeenteraad van Hoorn haar mening over de voorgestelde wijzigingen. Daarna wordt advies gevraagd aan de provincie Noord-Holland. De provincie zal eind november advies uitbrengen aan de gemeente. Eventueel zal het college van B&W de plannen hierna nog aanpassen.

Vervolg procedure

Vervolgens start de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan. De gemeenteraad van Hoorn kan in het eerste kwartaal van 2018 besluiten over het ontwerp-bestemmingsplan. Het ontwerp van de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan ligt na het besluit van de raad zes weken ter inzage en is digitaal in te zien op de website van de gemeente Hoorn. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een zienswijze indienen. In het weekblad Westfriesland op Zondag zal dit in de openbare bekendmaking van de gemeente Hoorn bekend worden gemaakt.

‘Tot maximaal 20 meter hoog bouwen op Zevenhuis’

To Top