Westfriesland

‘Betere financiële positie Hoorn dus aanleg tunnel prioriteit geven’

HOORN – De Hoornse ondernemers Federatie (HOF) heeft haar speerpunten voor 2018 – 2022 kenbaar gemaakt. De HOF is de koepelorganisatie waarbij de ondernemingsverenigingen van Hoorn zich kunnen aansluiten.

Een van de speerpunten is een hoge prioriteit voor de tunnel onder het spoor bij het Keern. “De huidige spoorwegovergang is, blijft en wordt echter een steeds grotere belemmering voor de verder groei en ontwikkeling van centrumgemeente Hoorn. Dit alles maakt dat een tunnel tracé planologisch, ruimtelijk en fysiek moet worden opgenomen in het (bestemmings) plan voor de Poort van Hoorn. Zeker nu de vraag naar woningbouw vanuit de eigen behoefte maar ook de metropool regio toeneemt en de financiële positie van Hoorn er anders voor staat dan 4 jaar geleden dient de aanleg van een tunnel (weer) hoge prioriteit te krijgen.”

Hiermee lijkt een nieuwe keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen over de tunnel weer actueel te worden. Vier jaar geleden bleek de tunnel het hoofdthema te zijn van de verkiezingen waarbij de politieke partijen werden verdeeld in een voor en tegen kamp. Ook toen was het bedrijfsleven voor de aanleg van een tunnel. De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart 2018.

Overzicht speerpunten

Hieronder de verzameling van speerpunten uit het programma Speerpunten Hoornse Ondernemers Federatie 2018 – 2022.

Speerpunt: het tunnelplan uit de Poort van Hoorn moet planologisch, ruimtelijk en fysiek worden opgenomen in de planuitwerking van het gebied om op ¨redelijke¨ termijn het stadscentrum bereikbaar te maken en te houden voor alle functies en het bestemmingsverkeer  zodat het de economie van de stad niet (verder) frustreert.

Speerpunt: De realisatie van de infrastructuur is een belangrijke randvoorwaarde om het gebied te ontwikkelen en in aansluiting aan de uitvoering van de investeringen in de bereikbaarheid van de (binnen)stad moeten de woningbouwprogramma’s uit de De Poort van Hoorn worden uitgevoerd.

Speerpunt: er moet een inzichtelijke reële parkeerbalans komen voor het hele centrumgebied en de Poort van Hoorn voor zowel de korte als de lange termijn. Op basis van deze parkeerbalans moeten voldoende (nieuwe) parkeerplaatsen worden gerealiseerd vóórdat er parkeerplaatsen kunnen worden opgeheven in de binnenstad.

Speerpunt: op korte termijn moet er met het oog op het voorkomen van nog meer toekomstige infrastructurele bereikbaarheidsproblemen onderzoek komen naar de mogelijkheid van opwaardering van de provinciale wegen naar een rijksweg A23.

Speerpunt: het Lokaal Ondernemers Fonds is ter stimulering van de economie onontbeerlijk en moet blijven, onder handhaving van het motto “geld van ondernemers voor ondernemers, maar er moet een andere en meer rechtvaardige grondslag voor de belastingheffing komen met minder kosten van inning.

Speerpunt: de gemeente draagt – onder het stellen van redelijke en haalbare voorwaarden – structureel € 250.000 per jaar bij aan de Stichting Hoorn Marketing.

Speerpunt: de goede bereikbaarheid, voldoende parkeerplaatsen, ook voor kort parkeren en de kwaliteit van de openbare ruimte zijn belangrijke voorwaarden. Door middel van een convenant met deelnemende partijen moet het bezoek aan Hoorn als koopcentrum op alle mogelijke manieren worden gestimuleerd.

Speerpunt: De gemeente streeft er naar dat iedere belangrijke beleidsnotitie, ieder plan en ieder belangrijk besluit van de Raad en het College van de gemeente Hoorn zijn voorzien van een paragraaf “gevolgen voor de economie van de stad”.

‘Betere financiële positie Hoorn dus aanleg tunnel prioriteit geven’
To Top