Westfriesland

Realisme in Westfriesland betreffende ontwikkeling detailhandel

NOORD-HOLLAND – Het aantal banen in de Noord-Hollandse detailhandel is gegroeid naar 140.000. In Amsterdam en de regio Zaanstreek-Waterland is de groei het sterkst. De winkelleegstand is over de hele provincie genomen gelijk gebleven, maar de regionale verschillen zijn groter geworden. In West-Friesland blijft de leegstand toenemen (7% leegstand), met name in Hoorn (11%) en Enkhuizen (9%). Dit blijkt uit de Monitor Detailhandel Noord-Holland 2017. Kijk voor de cijfers van Westfriesland verderop in het artikel.

De detailhandel in Noord-Holland is goed voor ruim 140.000 banen, dat is 9% van het totaal aantal banen in de provincie. De groei is het sterkst in Amsterdam (+2.830 banen) en de regio Zaanstreek-Waterland (+840 banen). Het aandeel banen in de detailhandel via postorder en internet is inmiddels gegroeid naar 7%.

Op 1-1-2017 waren er 16.719 winkels in Noord-Holland. Dat zijn er 168 minder dan het aantal op 1-1-2016. Alhoewel ook de hoeveelheid vierkante meters winkelruimte is afgenomen in de loop van 2016 staat nog steeds gemiddeld 7% leeg. Landelijk is dat 8%.  Er bestaan grote verschillen tussen de regio’s. De leegstand in Amsterdam is 4%, terwijl in de IJmond gemiddeld 14% van de beschikbare winkelruimte leegstaat.

Detailhandel in de regio

Goede winkelvoorzieningen maken steden, dorpen en wijken aantrekkelijk. Daarnaast is detailhandel belangrijk voor de werkgelegenheid. In Noord-Holland werken ongeveer 140.000 mensen in de detailhandel; 9% van het totaal aantal banen in de provincie. De provincie zet zich daarom in voor een aantrekkelijk winkelaanbod waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen.

De detailhandel in Noord-Holland is in beweging. Zowel de detailhandelssector als de gemeenten moeten inspelen op de veranderende wensen van het winkelend publiek. Bijvoorbeeld door meer horeca toe te staan in een winkelgebied of er woningen mogelijk te maken. Vaak is aanvullend onderzoek nodig om tot de juiste oplossing te komen of moeten er samenwerkingsverbanden opgericht worden tussen winkeliers, vastgoedeigenaren en overheden. Dat brengt veel kosten met zich mee voor gemeenten. Gedeputeerde Staten onderzoeken momenteel hoe de provincie daar vanaf volgend jaar aan bij kan dragen.

Afstemming tussen buurgemeenten – en soms ook tussen regio’s onderling – over plannen voor detailhandel is van cruciaal belang en om die reden verplicht in Noord-Holland. Om de gemeenten daarbij te helpen heeft de provincie twee Regionale Adviescommissies Detailhandel ingesteld. Daarnaast publiceert de provincie jaarlijks onderzoeken zoals deze Monitor Detailhandel en het Randstad Koopstromenonderzoek.


Westfriesland

In de regio Westfriesland zijn er 10.980 banen in de detailhandel. Op 1 januari 2017 was de leegstand in Westfriesland 7%. In Hoorn (11%) en Enkhuizen (9%) was deze leegstand nog groter. In Hoorn wordt dit verklaard door de leegstand van het V&D pand. In 2009 stond de leegstand in Westfriesland nog op minder dan 2%.

Qua leegstand in het centrumgebied staat Hoorn met 16% hoog in Noord Holland. Ook Hof van Hoorn staat met 13% in top 5 leegstand perifere of grootschalige detailhandelsconcentraties (PDV).

De diversiteit in winkelaanbod verdeeld in vijf categorieën. In Westfriesland neemt ‘in/om huis’ de grootste omvang in in het aantal m2.

 

Uit onderstaande top 10 Meeste Winkels staat het centrum van Hoorn op een mooie 6e plek met 286 winkels en is daarmee groter dan Zaandam.


Richting de toekomst is de verwachting dat de bevolking in de regio gestaag blijft groeien. De regio Kop van Noord Holland is de enige uitzondering.


Ondanks de leegstand cijfers zijn er nieuwe detailhandelsplannen in de maak. Deze plannen zijn verdeeld in twee categorieën; Al opgenomen in het bestemmingsplan (hard) of alleen nog als idee (zacht). In Westfriesland is het grootste gedeelte ‘regulier-hard’. Dit kunnen de winkels zijn in dorpen of in nieuwe woonwijken.


Er is sprake van een sterke daling van de harde planontwikkeling PDV in WestFriesland (8.000 m² hard). Dit zijn de plannen die al in vergevorderd stadium van ontwikkeling waren, maar zijn aangepast naar de vraag van deze tijd. Deze gegevens zijn gebaseerd op opgave van gemeenten.

Alle cijfers bij elkaar maken onderstaand totaal overzicht per regio. Daarin de huidige invulling, leegstand, plannen nieuwe detailhandel naast de groei van de bevolking.

Afsluitend een overzicht van cijfers van de grootste (10.000 m2 en meer) en winkelgebieden tussen 3.000-10.000 m2 in Westfriesland

Realisme in Westfriesland betreffende ontwikkeling detailhandel
To Top